System oświaty w Polsce – abc

Obowiązkiem organizacji oświatowych jest zapewnienie każdej osobie przebywającej na terytorium Polski prawa do nauki przez opiekę, wychowanie oraz kształcenie. Postulaty te realizowane są w placówkach oświatowych począwszy od żłobków, poprzez przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, policealne, artystyczne i inne szkoły specjalne, a także placówki opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze, takie jak domy dziecka. Nauka jest obowiązkowa i obejmuje osoby od 6 do 18 roku życia.

Reforma systemu oświaty

Z dniem 1 września 2017 roku zostały w Polsce wprowadzone w życie nowe zasady organizacji systemu oświatowego. W praktyce oznacza to reorganizację procesu kształcenia i zmianę długości trwania poszczególnych cykli nauki. Stopniowemu wygaszaniu ulegać będą wprowadzone do systemu w 1999 roku gimnazja. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku przestaną one istnieć. Za to wydłużeniu ulegnie okres nauki w szkole podstawowej oraz w szkołach średnich.

Struktura szkolnictwa i programy nauczania

System oświaty w Polsce obejmuje obecnie następujące typy szkół:

– szkoła podstawowa- 8 lat

-liceum ogólnokształcące- 4 lata

-technikum- 5 lat

-szkoła branżowa I stopnia- 3 lata

-szkoła branżowa II stopnia- 2 lata

-szkoła specjalna przysposabiająca do pracy- 3 lata

-szkoła policealna.

To ile godzin nauczania poszczególnych przedmiotów uczniowie będą mieli na każdym z etapów kształcenia, zawarte jest w tworzonych przez Ministra Edukacji ramowych planach nauczania. Szkoła podstawowa jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich to klasy 1-3 i jest to tak zwana edukacja wczesnoszkolna. Na tym etapie kształcenie odbywa się w ramach następujących treści: język obcy nowożytny; edukacja muzyczna, przyrodnicza, matematyczna, plastyczna, społeczna, informatyczna i techniczna. W klasach 4-8 obowiązuje już nauczanie przedmiotowe oparte o: język polski, język obcy nowożytny, matematykę, informatykę, historię, muzykę, przyrodę, plastykę, technikę i wychowanie fizyczne. W 5 klasie przyrodę zastępują biologia i geografia. W 7 natomiast dochodzi drugi język nowożytny, fizyka oraz chemia, z kolei w klasie 8 pojawiają się dodatkowo wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.

Na wyższym etapie kształcenia przedmioty i treści są ściśle dopasowane do typu szkoły.

Skala ocen w polskich szkołach

W klasach 1-3 szkół podstawowych obowiązuje opisowy system oceniania uczniów, co oznacza słowną ocenę postępów w nauce, zamiast liczbowej skali ocen. Od 4 klasy szkoły podstawowej obowiązuje stopniowy system oceniania, który przedstawia się następująco:

-6- celujący,

-5- bardzo dobry,

-4- dobry,

-3- dostateczny,

-2-dopuszczający,

-1-niedostateczny.

Zachowanie uczniów może być ocenione jako: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne.

Szczegółowe zasady oceniania oraz kwestie dotyczące ocen śródrocznych określają statuty poszczególnych placówek edukacyjnych.

Praca całego systemu oświaty opiera się na nauczycielach. Wykonywanie zawodu nauczyciela wiąże się z posiadaniem ściśle określonych przez prawo kwalifikacji zawodowych oraz na ciągłym ich podnoszeniu w ramach tak zwanego awansu zawodowego nauczycieli.

Dodaj komentarz