Inteligencje wielorakie – recenzja książki Gardnera

Profesor Howard Gardner to wybitny amerykański specjalista w zakresie psychologii uczenia się, który w 1983 roku stworzył teorię tak zwanych inteligencji wielorakich (mulitple intelligences), która zrewolucjonizowała podejście do edukacji w wielu jej obszarach. W książce „Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce.” nakreśla on nowe spojrzenie na kwestie inteligencji i procesu przyswajania wiedzy.

Inteligencja według Gardnera

Autor podejmuje się analizy zagadnienia inteligencji, wykraczając daleko poza przyjęte niegdyś założenia i wyróżnia jej siedem typów:

-cielesno-kinestetyczną-, która wyraża się w umiejętności precyzyjnego kontrolowania ruchów ciała i manipulacji przedmiotami jest przydatna w zawodach, takich jak sportowiec, tancerz, rzemieślnik.

– muzyczną- wyrażająca się w poczuciu rytmu, wrażliwości na wysokość i barwy dźwięków oraz umiejętność ich interpretacji i samodzielnego tworzenia nowych, co jest kluczowe w zawodach muzycznych (np. kompozytor, pianista).

-przestrzenną– jest to wysoko rozwinięta zdolność percepcji wzrokowej i analizy przestrzennej otaczającego świata, co jest niezwykle istotne w takich zawodach jak pilot, czy architekt.

– logiczno-matematyczną, która wyraża się w zdolności do prowadzenia długich ciągów rozumowania oraz obserwacji i tworzeniu wzorców logicznych i liczbowych, co jest niezwykle przydatne w pracy naukowca.

– językową– umiejętność niezwykle sprawnego używania różnych funkcji języka oraz wrażliwość na dźwięki i znaczenie słów, co ma zasadnicze znaczenie w takich zawodach jak dziennikarz, tłumacz lub pisarz.

– interpersonalną-umiejętność dostrzegania i odpowiedniego reagowania na zachowania i emocje innych ludzi, co jest niezbędne do wykonywania zawodu terapeuty, ale również wysoko cenione u liderów zarządzających dużymi grupami ludzi oraz osób pracujących w bezpośredniej obsłudze klienta.

-intrapersonalną- cechująca osoby o znacznym stopniu samowiedzy, które potrafią rozpoznawać i analizować swoje uczucia i emocje w stopniu większym niż powszechnie przyjęty, są świadome swoich mocnych i słabych stron i doskonale potrafią kierować swoim zachowaniem.

Zawarte w książce modele edukacji kluczem do sukcesu

Przedstawione przez autora podejście wybiega daleko poza ramy powszechnie stosowanych testów na inteligencję i kieruje uwagę na indywidualnych cechach jednostki, do których należy dobrać odpowiednie metody edukacyjne, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Przedstawiając swoje autorskie propozycje programów nauczania, począwszy od przedszkola, aż po szkołę średnią Gardner pokazuje, na które aspekty w całym procesie dydaktycznym należy zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić każdemu uczniowi dostosowany do jego predyspozycji optymalny rozwój umożliwiający w przyszłości obranie najbardziej adekwatnej drogi zawodowej.

Po tę niezwykle ciekawą pozycję książkową powinni sięgnąć wszyscy, których praca związana jest z edukacją i szeroko pojętym planowaniem procesów dydaktycznych. Może ona być źródłem inspiracji i otwierać nową perspektywę przed nauczycielami, wychowawcami, a także rodzicami.

Dodaj komentarz